Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Υπεροξείδιο του Υδρογόνου για ΕΕΛ Χανίων 2021

By 26-03-2021April 7th, 2021No Comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 23/03/2021
Αριθ. Πρωτ. 2475
ΑΔΑ: Ω344ΟΕΨΡ-Ι1Ο

      Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού προϋπολογισμού 48.750,00€ (75.000 kg) πλέον ΦΠΑ για διάστημα δώδεκα μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και με δικαίωμα προαίρεσης 20% (15.000 κιλά) με αντίστοιχη αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης ή μπορούν να είναι μειωμένες ως και 20%, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να ασκηθεί στο 2022, θα υπάρξει πίστωση το έτος 2022. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ, — Κ.Α.Ε. 6264-037 CPV 24315300-8, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2%, που ανέρχεται στο ποσό 975,00€. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης αναφέρονται. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον (10) δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 24/03/2021, Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 25/03/2021, Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 26/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα   09:00 π.μ., Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Τηλέφωνο 28210-45268, email kotsifaki@yahoo.com) και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κα. Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail artemis@deyach.gr).Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η δαπάνη δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 24/06/2016 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, email mavrogen@deyax.org.gr).

 Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ
Χρυσή Χατζηδάκη

 Αρχεία προς λήψη :

Font Resize